Στοιχεία Τράπεζας

Έδρα: Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι
Αρ. Μ.Α.Ε.: 45090/06/Β/00/4
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 3664201000
Α.Φ.Μ.: 099369013, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών
Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος  (Αριθμός Άδειας Λειτουργίας 52/2/17.12.99)
Τηλ.: +30 210 8173000
Ιστοσελίδα: www.ibg.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibginfo@ibg.gr
SWIFT Αddress: IBOGGRAA