Υποχρεώσεις αναφορών στο πλαίσιο του EMIR

Υποχρεώσεις αναφορών στο πλαίσιο του EMIR

Ενημέρωση του κοινού για την υποχρέωση των επενδυτών που χαρακτηρίζονται ως μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR).

Για πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  στην σχετική ενότητα.